ارائه رزومه در مصاحبه دکترا، معرف میزان تفاوت، توانایی و پویایی شما در رشته تخصصیتان به داوران است. در این میان کسب امتیاز چاپ کتاب در مصاحبه دکترا از مواردی است که نباید آن را از دست بدهید! در واقع، برای دستیابی به مدرک دکترا، تنها قبولی در کنکور حتی با بهترین رتبه، تضمین کننده پذیرش نبوده و تنها 50% درصد مرحله را شامل میشود. 50% باقی مانده مربوط به رزومه پژوهشی_آموزشی فرد و بررسی آن توسط داوران مصاحبه کننده است که در این رده بندی امتیاز چاپ کتاب در مصاحبه دکترا(به صورت تالیف و یا ترجمه) بالاترین نمره را در بخش پژوهش به خود اختصاص داده است. بنابراین اگر اهل تلاش علمی و تشنه آموختن هستید و خود را برازنده نشستن بر صندلی دکترا می دانید، باید ابتدا به فکر افزایش رزومه خود و پشت سر گذاشتن سد بزرگ و دشوار مصاحبه باشید. در مصاحبه دکترا، چاپ کتاب چه تالیف و چه ترجمه، بالاترین امتیاز را (بین 7 تا 15 نمره) به نسبت مقالات( 2 تا 7 نمره)، شرکت در کنفرانس های بین امللی (1 تا 2 نمره)، برگزیده شدن در جشنوارهای علمی( 3 تا 7 نمره) و حتی ثبت اختراع (5 تا 7 نمره) دارد. رنگی بودن صفحات، طرح جلد، تعداد صفحات، تیراژ و... هیچ تاثیری در کاهش و افزایش امتیاز ندارد و در مقابل محتوا و حفظ اصول علمی و نگارشی کتاب است که برای داوران دارای اهمیت می باشد.
Шаблоны для сайта